Teamwork och samarbete

Vad kännetecknar ett välfungerande team?

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Välfungerande team, där människor samarbetar, känner sig trygga och hjälps åt att nå sina gemensamma mål, är en förutsättning såväl för trivsel och arbetsglädje som för höga prestationer och goda resultat.

Teamwork, samarbete, teamkänsla, bemötande, goda relationer på jobbet – kärt barn har många namn. Hur gör man då för att skapa ett välfungerande och högpresterande team?

Efter att ha jobbat i många år med frågor kring teamwork och samarbete, både som anställd i olika ledar- och HR-roller, och som beteendevetare, coach, konsult och föreläsare, är mitt svar att de bästa teamen gör två viktiga saker:

 1. De har ett styrkebaserat förhållningssätt
 2. De har en schysst och tydlig kommunikation

Styrkebaserat förhållningssätt i teamet

Team som samarbetar väl, trivs tillsammans och skapar goda resultat har en positiv, vänlig och uppskattande kommunikation. De pratar om vad de vill uppnå, snarare än vad de vill bort ifrån. De lyfter upp det som fungerar bra och bygger vidare på det. De fokuserar mer på lösningar, styrkor och resurser än på fel och problem. De ser det bästa i varandra och anstränger sig för att få fram hela potentialen hos var och en.

Studier av bl a Losada och Fredrickson visar att högpresterande team har minst 3 gånger mer positiv än negativ kommunikation. De mest högpresterande teamen i en studie hade till och med 6 gånger mer positiv kommunikation. Det betyder inte att vi ska klistra på ett glättigt leende och gå omkring och låtsas att allt är toppen. Men det ger en tydlig fingervisning om att vi borde göra allt vi kan för att bidra till ett mer positivt klimat.

Positiv kommunikation kan innefatta allt från att prata om det som går bra, visa uppskattning och ge beröm, till att prata om det som inte är lika bra – så länge man gör det på ett konstruktivt, lösningsorienterat sätt. Det är när vi fastnar i att gnälla, klaga, kritisera och leta fel som kommunikationen blir negativ. Lägg märke till att förhållandet positiv – negativ kommunikation bör vara minst 3:1 – inte 3:0. Vi måste självklart få vara både arga, sura, ledsna och frustrerade ibland, men sett över tid behöver vi väga upp det med mer av det positiva.

Ett av de absolut bästa sätten att skapa den här positiva kommunikationen är att ha ett styrkebaserat förhållningssätt i teamet. Det leder dessutom inte bara till ett positivt klimat, utan också till mer arbetsglädje, bättre teamkänsla, högre prestationer och mycket bättre resultat.

5 tips för styrkebaserat teamwork

Välfungerande team
 1. Ansträng er för att hitta rätt i stället för att leta fel.
 2. Ha fokus framåt, på det ni vill ha mer av, snarare än på vad ni inte vill ha.
 3. Fokusera på det som fungerar bra och hur ni kan göra ännu mer av det. Lyft upp, undersök och lär av era framgångar och goda exempel. Vad gör ni redan som för er i rätt riktning? Hur bär ni er åt när ni lyckas som allra bäst? Hur kan ni bygga vidare på det?
 4. Se det bästa i och visa uppskattning för varandra.
 5. Identifiera och tillvarata teamets och varje individs styrkor i stället för att bara försöka fixa era svagheter.

Läs mer om styrkebaserat arbetssätt här

Här kan du läsa mer om att fokusera på det som går bra och få tips om en enkel övning som stärker teamet

Effekter av att skapa en positiv teamkänsla

Teamkänsla

Att skapa en positiv atmosfär i teamet, med mer positiv än negativ kommunikation, ger massor av vinster. Positiva känsloupplevelser leder bland annat till att vi:

 • Tänker snabbare, bredare och mer kreativt
 • Ser fler möjligheter och lösningar
 • Blir skickligare i att göra komplexa analyser, lösa problem och se och utveckla nya sätt att göra saker
 • Har lättare ta till oss ny kunskap och lära oss nya färdigheter
 • Samarbetar bättre med andra
 • Har färre konflikter
 • Presterar bättre
 • Har lättare att bygga relationer
 • Håller oss friskare
 • Blir mer resilienta och klarar motgångar bättre
 • Lever upp till 10 år längre

Källor: Fredrickson (2011), Achor (2011), Seligman (2012)

Vill du lyfta ditt eget team? Boka en föreläsning om Konsten att hitta rätt i stället för att leta fel, gärna i kombination med en styrkebaserad workshop.

Schysst och tydlig kommunikation i teamet

Välfungerande team fokuserar på det som fungerar bra, men de duckar inte för sådant som fungerar sämre. De kommunicerar på ett sätt som förebygger missförstånd, skitsnack och konflikter. De tar upp sådant som ”skaver” på ett konstruktivt sätt, de vågar reda ut irritationsmoment, de ger feedback på ett tydligt och samtidigt schysst sätt och de hanterar konflikter på ett sätt som stärker relationerna, snarare än förstör dem.

Varför uppstår störningar och konflikter?

Många av våra fnurror och konflikter har att göra med två processer som försiggår i våra mänskliga hjärnor.

 • Vi har olika upplevelser av samma situation. Det här är ett klassiskt problem inom vittnespsykologin; om tio personer bevittnar ett brott, så har de tio olika berättelser om vad som hände. Tyvärr är vi sällan medvetna om att vår upplevelse bara är en av många, utan vi tror att det vi upplevt är ”sanningen”.  
 • Vi tolkar varandra utan att stämma av. Vi människor har ett starkt behov av att skapa mening i vår tillvaro och göra saker begripliga. Det gör att vi ständigt tolkar vad som händer, särskilt vad andra människor säger och gör, eller inte säger och gör, för att det ska bli begripligt för oss. Oftast är vi helt omedvetna om att vi gör de här tolkningarna, vi tror att våra påhittade historier och förklaringar är sanningen. Det gör också att vi väldigt sällan stämmer av med den det berör om vi har tolkat hen rätt.

Många av våra irritationsmoment, störningar och konflikter grundar sig alltså på rena missuppfattningar, feltolkningar och olikheter i hur vi har upplevt en situation.

Naturligtvis finns det också andra orsaker. Ibland har vi konflikter runt rena sakfrågor, där vi helt enkelt tycker olika. Ibland är det någon som faktiskt uppför sig illa eller bryter mot överenskomna regler på arbetsplatsen eller i samhället.

Oavsett vad störningen beror på är lösningen densamma: God kommunikation.

7 tips för att kommunicera på ett sätt som förebygger konflikter

God kommunikation
 1. Prata med varandra i stället för om varandra.
 2. Ta upp det som skaver direkt med den det berör.
 3. Stäm av om dina tolkningar av den andre stämmer.
 4. Byt bilder – berätta hur du själv har upplevt en situation och var nyfiken på andras upplevelser.
 5. Använd jag-budskap och var tydlig med att det är din egen upplevelse du beskriver, inte en allmän sanning.
 6. Lyssna på den andra personen utan att avbryta, ansträng dig för att förstå, inte sätta på plats.
 7. Se den goda intentionen – utgå från att andra, precis som du själv, oftast har goda avsikter, även om det ibland blir fel.

Att hantera störningar och konflikter när de uppstår

När en störning eller konflikt väl uppstår, våga ta upp det med den det berör. Är det väldigt svårt eller infekterat, ta hjälp av någon annan, t ex en chef, någon från HR eller från företagshälsovården, att leda samtalet.

Turas om att beskriva era upplevelser av relationen och samarbetet. Använd jag-budskap och beskriv din egen upplevelse, inte omdömen om den andra personen. Omdömen blir lätt personangrepp och leder bara till försvarsreaktioner. Beskriv vad du har lagt märke till, dina tankar och känslor kring det, och hur du vill ha det i stället. Medan den ena personen pratar ska den andra bara vara tyst och lyssna, inte avbryta eller korrigera. Sen får den som lyssnat sammanfatta vad den har hört, så att ni säkerställer att hen har förstått allt rätt.

Därefter är det den andres tur att beskriva sin upplevelse, medan motparten lyssnar, och sedan sammanfattar. Kanske behöver ni upprepa proceduren några gånger. Det viktigaste är att båda anstränger sig att lyssna nyfiket och verkligen försöka förstå den andre, utan att avbryta eller säga ”så där var det inte”. Respektera att ni har olika upplevelser.

Prata sedan om hur ni båda kan bidra till att förbättra relationen och samarbetet. Kom med önskemål, inte klagomål, och försök hitta en överenskommelse för hur ni ska agera gentemot varandra i framtiden.

Vill ni lära er mer om att kommunicera på ett sätt som stärker teamet? Boka en föreläsning om kommunikation.