Problemlösning med hjälp av positiva avvikelser

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Positive Deviance (PD) – på svenska ”positiv avvikelse” – är en förändringsmetod baserad på grundantagandet att det i varje grupp, samhälle eller organisation finns människor som med ovanliga men framgångsrika beteenden eller strategier hittar bättre lösningar på ett problem än sina kamrater, trots att de ställs inför samma utmaningar och inte har vare sig bättre resurser eller kunskaper. Dessa individer kallas ”positivt avvikande”.

PD har främst använts i olika hjälpprojekt runtom i världen. Ett av de första projekten som använde metoden syftade till att minska undernäringen bland barn i fattiga byar i Vietnam. När programmet startade 1990 uppskattades det att ca 60% av barnen under fem år i de berörda byarna led av undernäring.

I stället för att leta efter orsakerna till att så många barn var undernärda, letade hjälparbetarna upp de friskaste barnen i de byar de besökte. De upptäckte att till och med bland de allra fattigaste familjerna i byarna fanns det vissa barn som var mer välnärda än andra. De sökte sedan upp föräldrarna till dessa barn och intervjuade och observerade dem för att ta reda på vad de gjorde för att hjälpa sitt barn att hålla sig friskt. Det visade sig att dessa föräldrar gav sina barn en sorts kräftdjur från risfälten, och kräftdjuren var en bra proteinkälla. De gav också sina barn mat oftare, 4-5 gånger om dagen, i stället för 2 mål om dagen som var det vanliga. Mängden mat var densamma, men genom att den fördelades på fler måltider kunde de små barnen bättre ta upp näringen.

Hjälparbetarna spred kunskapen i byarna så att andra kunde lära sig och ta efter och satsade också mycket på att inte bara informera utan också bidra till verkliga beteendeförändringar. Projektet blev en stor framgång som på två år minskade undernäringen bland barn med hela 85%, arbetssättet spreds sedan till hjälpinsatser i andra länder.

På senare år har metoden PD också börjat användas för att utveckla organisationer och företag. I de flesta organisationer finns det enskilda individer eller grupper som har hittat egna lösningar på problem, lösningar som avviker från hur alla andra gör och som är mer framgångsrika än andra. Genom att hitta dessa positiva avvikelser, lära av dem och sprida lösningarna i resten av organisationen kan man skapa fantastiska resultat.

Vilka positiva avvikelser kan ni hitta och lära av i din organisation?

Läs mer om Positive Deviance